Thiên Chúa Nói Với Con Người

1. Thiên Chúa đã nói

Thiên Chúa đã nói với con người, nghĩa là Người bày tỏ bản thân cho chúng ta được biết về Người. Hội Thánh gọi đó là hành động mặc khải của Thiên Chúa.

Thiên Chúa nói trong Thánh Kinh, nơi lương tâm, trong cuộc sống của chúng ta, và cả trong thiên nhiên: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19, 2).

2. Thiên Chúa nói bằng việc làm

Thiên Chúa đã nói. Nhưng Người không chỉ nói bằng lời mà bằng cả việc làm: sáng tạo vũ trụ, kêu gọi tổ phụ Ápraham, tuyển chọn dân Ítraen, ký kết giao ước với Ítraen, ban bố lề luật vv… Người đã hành động vì yêu thương con người.

3. Thiên Chúa nói bằng lời

Thiên Chúa đã nói với chúng ta bằng chính ngôn ngữ của con người qua trung gian các ngôn sứ, để mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi, trở về sống thân tình với Người và để giúp ta chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ.

4. Thiên Chúa nói tất cả nơi Đức Giêsu

Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một, là Đức Giêsu đến trần gian. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa nói hết những gì cần thiết cho ơn cứu độ của con người. Do đó, chúng ta không mong chờ một mặc khải nào khác nữa.

Hội Thánh có nhiệm vụ gìn giữ kho tàng mặc khải và trung thành chuyển thông cho chúng ta. Qua Hội Thánh, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta hôm nay và trong hoàn cảnh hiện tại.

Tóm lại, Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Người. Với tình thương chan chứa, Thiên Chúa vô hình đã ngỏ lời với con người như với bạn hữu. Người đối thoại để mời gọi và đón nhận họ hiệp thông với Người. Nhờ đó, chân lý thâm sâu về Thiên Chúa cũng như về cùng đích của con người được sáng tỏ nơi Đức Giêsu.

Câu hỏi thảo luận

1. Mặc khải là gì?
2. Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về Người bằng những cách thức nào?


 
Trở về trang chính sách giáo lý vào đời: Giáo Lý Vào Đời

Share